شادی های خود را به افراد دیگر وابسته نکنید

صبای سلامت – تلاش برای داشتن زندگی شاد دستاوردهایی فراتر از خوشی و لبخند زدن دارد و می‌تواند روی جنبه‌های مختلف زندگی فرد تأثیر بگذارد.

شادی های خود را به افراد دیگر وابسته نکنید. خود شما بهترین دلیل برای شاد کردن خودتان هستید.

از جمله این‌که شاد بودن و شاد زندگی کردن ما باعث می‌شود که :

سلامت ما (به معنای گسترده‌ی آن) افزایش پیدا کند.

سیستم ایمنی ما تقویت شود.

احتمال موفقیت‌مان در زندگی مشترک افزایش یافته و احتمال طلاق در زندگی‌مان کاهش پیدا کند.

دوستان بیشتری داشته باشیم و حمایت اجتماعی بیشتری دریافت کنیم.

بهره وری ما افزایش پیدا کند.

خلاقیت بیشتری داشته باشیم.

کیفیت کار کردن و به تبع آن، درآمدمان افزایش پیدا کند.

کنترل بیشتری بر خود داشته باشیم و قدرت اراده و توانایی‌مان در مدیریت احساسات افزایش پیدا کند.

فرید مهدی پور