خواص فوق العاده شربت سکنجبین

درمان درد و بیخوابی

🍀کاهو و سکنجبین با هم می‌تواند بی‌خوابی را درمان و دردهای مبهم بدن را کاهش دهد

🍀سکنجبین باعث افزایش نفوذ مواد در بدن، باز‌کننده عروق و مجاری و پاکیزگی خون بدن است

پایان پیام/

منا سادات سید لطفعلی

کد خبر: # 1402111219145