توسط محققان کشور محقق شد؛

ساخت محصولی برای جداسازی و شمارش سلول‌های توموری

محققان کشور محصولی برای جداسازی و شمارش سلول‌های توموری از نمونه خون بیماران سرطانی ساختند. محصولی ایران‌ساخت که به طور همزمان تمامی سلول‌های سرطانی خون را جداسازی می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صبای سلامت ، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی آسان به سلول سرطانی در خون بیمار، قیمت پایین، مکانیزم تشخیص آسان و راحت سلول های سرطانی و استفاده از چندین آنتی بادی در یک سوزن از ویژگی‌های این محصول ایران ساخت است.

اسم آن «کیت» است و شامل سر سوزن پزشکی عامل دار شده با آنتی بادی یا پادتن است. همچنین در آن ابزاری جدید که بتواند چندین مارکر سطحی سلول را شناسایی و تمام سلول های سرطانی را با مارکرهای مختلف جداسازی کند، ارائه می شود.

یک مزیت این روش نسبت به مکانیزم های دیگر روش تشخیص بسیار ساده آن است که با کمترین تجهیزات و فقط با یک میکروسکوپ ساده نوری قادر است سلول های مورد نظر را شناسایی و شمارش کند.

بـرآورد تقاضـای بالقـوه اسـتفاده از ایـن فنـاوری در کشـور بیش از 6000 تسـت در سـال 1400 اسـت کــه ایــن تعــداد در ســال 1409 بــه 120000 عــدد تســت می رســد. بــا احتســاب 20 درصــد ســهم دســتگاه های موجــود در ایــران، تقاضــای بالقــوه ایــن دســتگاه در ســال های 1400 و 1409 بــه ترتیــب 12000 و 24000 عـدد تسـت بـرآورد شـده اسـت. ظرفیـت اسـمی محصـول 12000 ویال/تسـت در سـال اسـت که با این اقدام حرکت برای تامین نیاز کشور آغاز شده است.

محققان استارتاپ ریست فناوری سرطان با همگرایی فناوری این محصول را تولید کردند. آنها برای نشــاندن نانــوذرات روی ســوزن‌ها و عامــل دار کــردن آنــان بــا آنتی بــادی از فنــاوری نانــو و زیســت فناوری اســتفاده کردند کــه از جملــه مصادیــق همگرایــی فناورانــه هســتند. مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز از این کسب و کار نوپا حمایت کرد تا زمینه برای توسعه بازار محصول فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر: # 1400070613775