رییس آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان:

تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی، مهم ترین محور مدیریت هزینه های خدمات آزمایشگاهی

رییس آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان گفت: قوانین و مقررات و استانداردهایی که آزمایشگاههای پزشکی موظف به اجرای آن هستند به مرور طی 15 سال گذشته تدوین و ابلاغ و در صورت لزوم به روز شده است. مهمترین آنها آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاهها و استانداردهای آزمایشگاه پزشکی است. علاوه بر آن دستورالعمل ها و چک لیست های متعددی تهیه و ابلاغ شده که وظایف آزمایشگاهها و معیارهای ارزیابی آنها را با جزئیات بیشتر در دو حوزه اجرایی و فنی تبیین می کنند.

به گزارش صبای سلامت به نقل از وبدا، دکتر سیامک سمیعی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در خصوص محورهای مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی گفت: راهبردهای مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی در راستای تامین و استمرار خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و اقتصادی، با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام سلامت، قوانین و ضوابط ابلاغی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی و بهبود مدیریت بهره برداری است.

دکتر سمیعی گفت: مهم ترین محور مدیریت هزینه های خدمات آزمایشگاهی تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی است. این محور مجموعه ای متشکل از آزمایشگاه های مراکز درمانی، بهداشتی، پژوهشی و آموزشی است که از دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، معتبر، بهنگام و اقتصادی و سایر فعالیت های آزمایشگاهی مورد نیاز نظام سلامت، در هر جا و هر زمان که لازم باشند، اطمینان میدهد.
وی افزود: در این شبکه ها ارائه خدمت از طریق نظام ارجاع بین آزمایشگاهی و بر مبنای سطح بندی خدمات (نقشه خدمت) انجام می شود.
رییس آزمایشگاه مرجع سلامت گفت: محور اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی جهت کاهش تجویز خدمات غیر ضروری و پیشگیری از تقاضای القایی، اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات تشخیصی آزمایشگاهی، خرید راهبردی خدمت با تاکید ویژه بر وظیفه سازمان های بیمه پایه و تکمیلی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و نیز کنترل بازار وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی از دیگر محورهای مدیریت راهبردی مدیریت هزینه های خدمات آزمایشگاهی است.
دکتر سمیعی افزود: سطح بندی تخصصی خدمات در آزمایشگاه های پزشکی نیز در چهارچوب شبکه های آزمایشگاهی ارائه خدمت یکی از اقدامات موثر در راستای ایجاد دسترسی به خدمات با کیفیت و بهنگام محسوب می شود، همچنین امکان اقتصادی کردن و بسترسازی خرید راهبردی خدمت را فراهم می کند
وی تاکید کرد: محور سطح بندی تخصصی خدمات در برخی موارد تکلیف تعیین شده در قوانین و مقررات است. مثل تعیین آزمایشگاههای مجاز به انجام آزمایشهای غربالگری مادر باردار که از تکالیف تعیین شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
دکتر سمیعی در رابطه با انطباق آزمایشگاه های پزشکی،خصوصاً بخش دولتی، با قوانین و مقررات و استانداردهای آزمایشگاه پزشکی گفت: لزوم توجه به شرح وظایف مدیریتهای امور آزمایشگاهی معاونت های درمان که با تاکید نهادهای نظارتی تنظیم و به دانشگاه ها ابلاغ شده است بسیار حائز اهمیت بوده و نیز بر مشروط بودن تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی به رعایت مقررات و استانداردها و رعایت حد نصاب انطباق با استانداردهای آزمایشگاهی ابلاغی، شرکت مستمر در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (مهارت آزمایی) و عدم وجود تخلف محرز و تخطی از ضوابط و مقررات مورد تاکید است.

کد خبر: # 1400102615292