کودکان را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهید

صبای سلامت – استعدادهای کودکان را بشناسید و آنها را برای پرورش این استعدادها یاری کنید . به کودکان احترام بگذارید، در امور زندگی از آنها نظر بخواهید، در تصمیم‌گیری‌ها آنها را مشارکت دهید و هرگز آنها و توانایی‌هایشان را دست کم نگیرید.